VOTACIÓ ACCESSIBLE

Procediment de votació accessible Les persones cegues o amb discapacitat visual greu que s’hagin inscrit en el cens electoral que sàpiguen utilitzar el Braille i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent o estiguin afiliades a l’Organització Nacional de Cecs Espanyols poden sol·licitar el maletí / kit de votació…