En que consisteix

Tramitar l’alta al Padró municipal d’habitants a Tagamanent de persones procedents d’un altre municipi de l’Estat espanyol o procedents d’altres països.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona major d’edat

Cost de la tramitació

Gratuït

Documentació a aportar

• Document d’identitat de la persona sol•licitant: DNI, targeta de residència o passaport. Els ciutadans i les ciutadanes dels estats membres de la Unió Europea poden presentar Document d’identitat del país d’origen acompanyat del certificat d’alta en el Registre d’estrangers emès per la Policia Nacional. (original i fotocòpia).
• Annex 1: Escriptura de propietat de la finca, o copia simple de l’escriptura de propietat, on la persona sol•licitant consti com a propietària (original i fotocòpia). En el cas que la persona sol•licitant no sigui propietària de l’habitatge s’haurà d’aportar l’autorització signada de la/es persona/es propietària/ais i la fotocòpia del/s seu/s document/s d’identitat, o bé (a descarregar de la web)
• Annex 2: Contracte de lloguer vigent (original i fotocòpia). Si la persona sol•licitant no és titular del contracte, serà necessària una autorització de les persones propietària i titular del lloguer, adjuntant la fotocòpia del document d’identitat d’ambdues persones. ( a descarregar de la web)
• En el cas d’empadronament de menors, la declaració responsable del progenitor. (a descarregar de la web)
• En el cas de menors d’edat que s’hagin de canviar de domicili i aquest sigui diferent al dels pares o tutor/s, serà necessària una autorització signada per ells i cal portar fotocòpia del seu document d’identitat. (a aportar per part de l’usuari)

Presencialment:

Horaris atenció:
de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h i dijous de 16:00 a 18:00h

Plaça de la vila, s/n
08593 Tagamanent
Telf. 938 429 126