PLE ORDINARI. 26/11/2019

L’Ajuntament de Tagamanent ha de reunir-se a la Casa Consistorial, el pròxim dimarts 26 de novembre 2019, a les 17h, per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria, per tractar de l’assumpte que es relaciona a continuació.   L’ALCALDE Ignasi Martínez i Murciano   ORDRE DEL DIA Aprovació acta anterior (13/2019) Aprovació conveni “Programa treball…

VOTACIÓ ACCESSIBLE

Procediment de votació accessible Les persones cegues o amb discapacitat visual greu que s’hagin inscrit en el cens electoral que sàpiguen utilitzar el Braille i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent o estiguin afiliades a l’Organització Nacional de Cecs Espanyols poden sol·licitar el maletí / kit de votació…