En que consisteix

El padró municipal és el registre administratiu on estan inscrites totes les persones que viuen en un municipi. Totes les persones tenen l’obligació i el dret d’empadronar-se, i d’aquesta manera es converteixen en VEÏNS/ES amb els drets i deures cívics que això suposa.
Aquest registre acredita el domicili dels i les veïns/es d’un municipi i serveix per saber quants i qui són les persones que conviuen en un municipi i així planificar accions i programes per cobrir les necessitats i millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes del seu municipi. També serveix per actualitzar el cens electoral.
Totes les persones tenen dret a conèixer la informació personal que consta al padró i poden modificar-la.
Si has canviat alguna de les teves dades: nom, nivell d’estudis, estat civil, etc. has de tramitar un canvi de dades del padró.

Quan es pot sol·licitar?

Quan la persona interessada pugui acreditar un canvi en les seves dades personals.

Qui el pot demanar?

– Tota persona major d’edat o els menors amb la corresponent autorització.
– Col•lectius com poden ser les residències de 3ª edat, bé directament, bé a través del director del centre, prèvia autorització d’un familiar.

Cost de la tramitació

Gratuït

Documentació a aportar

• Document d’identitat de la persona sol•licitant: DNI, targeta de residència o passaport. Els ciutadans i les ciutadanes dels estats membres de la Unió Europea poden presentar Document d’identitat del país d’origen acompanyat del certificat d’alta en el Registre d’estrangers emès per la Policia Nacional. (original i fotocòpia).
• Annex 1: Escriptura de propietat de la finca, o copia simple de l’escriptura de propietat, on la persona sol•licitant consti com a propietària (original i fotocòpia). En el cas que la persona sol•licitant no sigui propietària de l’habitatge s’haurà d’aportar l’autorització signada de la/es persona/es propietària/ais i la fotocòpia del/s seu/s document/s d’identitat, o bé (a descarregar de la web)
• Annex 2: Contracte de lloguer vigent (original i fotocòpia). Si la persona sol•licitant no és titular del contracte, serà necessària una autorització de les persones propietària i titular del lloguer, adjuntant la fotocòpia del document d’identitat d’ambdues persones. ( a descarregar de la web)
• En el cas d’empadronament de menors, la declaració responsable del progenitor. (a descarregar de la web)
• En el cas de menors d’edat que s’hagin de canviar de domicili i aquest sigui diferent al dels pares o tutor/s, serà necessària una autorització signada per ells i cal portar fotocòpia del seu document d’identitat. (a aportar per part de l’usuari)

Presencialment:

Horaris atenció:
de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h i dijous de 16:00 a 18:00h

Plaça de la vila, s/n
08593 Tagamanent
Telf. 938 429 126