Som Estella Montseny. Gestió Forestal Sostenible

Estella Montseny és una associació referent a Catalunya i a l’estat espanyol en la gestió forestal sostenible orientada a la prevenció d’incendis, la mitigació del canvi climàtic i l’enfortiment del territori local.

Formada per ajuntaments i propietaris forestals de l’àrea de la Reserva de la Biosfera del Montseny, ha implantat un model de gestió pioner tant pel seu caràcter público-privat, com per haver tancat un cercle de sostenibilitat en què participen tots els implicats en matèria de gestió forestal, amb un benefici directe pels ciutadans dels municipis adherits.

Així s’impacta positivament al territori des de la gestió forestal, entesa com una oportunitat per mitigar els efectes del Canvi Climàtic amb l’augment de la resistència i la resiliència dels boscos de la Reserva de la Biosfera del Montseny i l’obtenció d’un combustible local (km0) d’origen renovable que redueix la petjada de carboni.

Actualment l’Associació desenvolupa la seva tasca de prevenció d’incendis forestals juntament i gràcies al recolzament econòmic i tècnic de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, Diputació de Barcelona.

Ja són Estella Montseny

 

Pla d’Actuació Municipal 2019-2023 (PAM)

Un pla d’actuació és un document estratègic on, de manera escrita, s’especifica quina és la visió a aconseguir, per part de la corporació municipal, i a través de quines accions s’intentarà dur-la a terme.

En aquest apartat, podràs accedir a la documentació i informació del PAM per al període 2019 – 2023, aprovat en el Ple extraordinari del passat 12 de novembre de 2019.

Sistema de recollida selectiva de la FORM

En les properes setmanes es repartirà a tots els veïns i veïnes del municipi un nou contenidor per les restes de jardí i poda gràcies a la subvenció rebuda per part de l’Agència Catalana de Residus per import de 21.168€.

La finalitat és separar les restes orgàniques de menjar de les restes de jardinería millorant d’aquesta manera la qualitat de la materia orgánica i facilitat una millor gestió dels residus als habitatges del poble amb contenidors separats.

El contenidor petit per la orgánica (restes de menjar)

El contenidor gran per les restes de jardinería (restes de pode, gespa, fulles…)

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/sensibilitzacio/campanyes/campanya-organica-si-hi-va-be-si-no-hi-va-no-ve/

Què és l’Agenda 21?

Els problemes que afecten el medi ambient són problemes que també incideixen sobre la nostra societat. Alguns, com ara el canvi climàtic, tenen un abast tan gran que podríem pensar que des del nostre municipi podem fer ben poca cosa per combatre’ls. Res més allunyat de la realitat, ja que l’acció contra els grans reptes ambientals precisa de la implicació de totes les col•lectivitats, siguin grans o petites.

Justament, les agendes 21 locals es van crear perquè els municipis participessin no solament en la resolució dels problemes ambientals d’abast local sinó també d’aquests problemes ecològics globals que tant comencen a alarmar-nos. Sota l’expressió Agenda 21 es designa el full de ruta que cada poble o ciutat decideix seguir per fer que les seves relacions amb el medi siguin sostenibles, és a dir, equilibrades i harmonioses amb el medi i de forma indefinida al llarg del temps.

Documents d’interés

Diagnosi  (pdf, 154 kb)
Fulletó Agenda 21 (pdf, 657 kb)

Antecedents de l’Agenda 21 de Tagamanent

Tagamanent té Agenda 21 des del 2011, i s’afegeix així al compromís que milers de ciutats i pobles del món ja han signat amb el planeta. Això significa, per exemple, que el nostre municipi decidirà quines accions vol emprendre per ser un poble que contamini menys, que usi amb major eficiència els recursos i que vetlli encara més per la conservació del seu patrimoni i del seu paisatge.

L’Agenda 21 de Tagamanent forma part d’una Agenda 21 supramunicipal que inclou també els municipis de Sant Martí de Centelles, Aiguafreda, el Brull, Montseny i Cànoves i Samalús, elaborada amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Fases del procés
Les agendes 21 s’inicien amb la redacció de la Memòria ambiental, un document extens que recull la informació de l’estat del medi ambient del municipi, per ser conscients de quin és el punt de partida del procés. A partir de la Memòria es redacta la Diagnosi ambiental, on s’identifiquen els punts forts i els punts febles de la realitat ambiental del municipi.

A partir de la identificació de les fortaleses i les febleses del territori i de la gestió ambiental d’aquest, ja es poden començar a proposar accions per resoldre els problemes detectats o per potenciar les virtuts destacades. Aquestes accions es validen amb la participació de la ciutadania i dels agents socials que conformen una comunitat. D’aquesta manera les Agendes 21 esdevenen un compromís col•lectiu.

En resum, una Agenda 21 és un instrument per fer més sostenibles els municipis, tant a nivell de la gestió pública com de les polítiques que s’hi despleguin. Tagamanent es compromet amb la sostenibilitat i el medi ambient i ho fa impulsant la seva Agenda 21 local.

Espai Participatiu

La implicació ciutadana és un factor clau per definir estratègies necessàries per avançar cap a la sostenibilitat.

Novembre de 2011 es va convocar a les entitats i la ciutadania de Tagamanent per recollir la seva visió a partir del debat i l’intercanvi d’idees.

Primera reunió: els membres de l’equip redactor de l’Agenda 21 van informar als assistents del contingut d’aquest pla, de les fases que s’han seguit fins ara i van mostrar les accions proposades per l’equip de govern i l’equip redactor per formar part del Pla d’Acció.

El Pla d’Acció de l’Agenda 21 recull les actuacions que cal que l’Ajuntament impulsi per tal de garantir que el municipi avança cap a la sostenibilitat, la millora del medi ambient i el respecte al seu entorn natural. Els assistents a les sessions van poder participar de la redacció final de les propostes, canviant o suprimint aquelles que no hi estaven d’acord i proposant noves actuacions.

Segona sessió: l’equip redactor va explicar els canvis introduïts en el Pla, d’acord a les aportacions recollides a la primera reunió. Es van validar les modificacions i es van prioritzar les actuacions per tal de recollir la prioritat alta, mitja o baixa en les fitxes de cadascuna de les accions.

Així doncs, el pla d’acció de l’Agenda 21 és un document consensuat pels tècnics, els responsables polítics, la ciutadania i les entitats en dues trobades participatives obertes a tot el veïnat.

POUM

Estem a l’espera del pronunciament per part de la Generalitat de Catalunya sobre el projecte de redacció del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) que ha de modificar les normes urbanístiques del nostre municipi. Tant bon punt rebem la documentació i el corresponent pronunciament de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya farem una assemblea general de veïns per tal de posar en coneixement la resolució i d’aquesta manera avançar cap a l’aprovació. Mentrestant, els Serveis Tècnics municipals i l’alcaldia estan a la vostre disposició per qualsevol aclariment al respecte.

EL POUM?
El POUM és la Normativa Municipal que estableix com s’ha de desenvolupar urbanísticament Tagamanent, i per tant, conté la normativa que estableix allò que es pot fer en cada part del municipi: on i què es pot construir, quins espais tenen valor natural i de quin tipus és aquest valor, els espais agrícoles, i a on han d’anar els serveis per a la comunitat. Això implica definir quin tipus de creixement es vol i com s’han de distribuir sobre el sòl els habitatges, equipaments, espais públics i zones verdes, zones industrials i activitats econòmiques, la mobilitat del municipi, entre d’altres qüestions. En definitiva, el POUM dibuixa un model de poble que volem compartir amb vosaltres partint de les necessitats que entre tots identifiquem.
Antecedents del POUM de Tagamanent

8 d’octubre de 2010 2ª jornada de debat “Com volem el Tagamanent del futur” Va servir per conèixer el contingut de l’Avanç de Planejament, donar resposta a les propostes fetes en la primera jornada i fer un debat entorn els criteris i objectius del POUM. Es va valorar la possible incorporació de les aportacions efectuades pels veïns en el document final.

5 d’octubre de 2010 aprovació de l’Avanç de Planejament i l’Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar pel plenari de l’Ajuntament. Aquests documents van estar en període d’exposició pública fins el 27 de novembre de 2010.

19 de març de 2010 1ª jornada de debat “Com veus Tagamanent?” on es van explicar les fases d’elaboració del POUM i es va fer un diagnòstic col·lectiu entorn la situació actual de Tagamanent pel que fa al planejament urbanístic

L’any 2009 l’Ajuntament de Tagamanent va iniciar la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Aposta per la participació

Tagamanent decideix apostar per la democràcia directa

Gran èxit de convocatòria i de participació a la primera Assemblea de Masies de Tagamanent, en què van assistir la pràctica totalitat de famílies convocades: més d’una vintena de persones.

Els veïns i veïnes van determinar les prioritats dels seus respectius veïnats i del poble en conjunt, sobre cadascuna de les qüestions plantejades (serveis socials, accessos i camins, seguretat, telecomunicacions i altres).

Ara, aquestes propostes seran recollides per la Junta de Govern, que les categoritzarà entre urgents – que rebran resposta ràpida – i projectes importants – que seran enviades la Comissió Permanent de Participació, per tal de determinar els processos i el seguiment que les duran a bon port -.

A partir del curs que ve, celebrarem les Assemblees veïnals de Santa Eugènia, l’Avencó, la Pedralba est i la Pedralba oest. Animem a tots els veïns i veïnes a participar!!!

30-06-2014

El Ple Municipal va aprovar per unanimitat el desplegament de la nova política participativa “Tagamanent Municipi Assembleari”, a partir de la qual es constituiran cinc assemblees veïnals i l’assemblea del poble, així com una comissió permanent de participació que exercirà el seguiment dels processos participatius.

El proppassat dimecres 18 de juny, el Ple Municipal de Tagamanent va aprovar per unanimitat, la proposta d’acord presentada per la Regidoria d’Acció Social i Participació, on es va prendre el compromís d’iniciar el desplegament de la nova política participativa, batejada com a “Tagamanent Municipi Assembleari”.

Aquesta proposta consisteix en un full de ruta a través del qual es constituiran assemblees veïnals a cada barri del municipi: l’assemblea de l’Avencó, la de Santa Eugènia, de la Pedralba est, de la Pedralba oest i la de Masies i disseminats. Alhora, es constituirà l’Assemblea del Poble de Tagamanent, que serà una trobada del conjunt dels veïns i veïnes del municipi, un cop celebrades les assemblees de cada barri.

Les assemblees tindran la funció d’audiència pública, on els veïns i veïnes podran presentar propostes, reclamacions i queixes, així com exercir un control i seguiment sobre la resolució de les mateixes per part de l’Ajuntament. La idea de la Regidoria d’Acció Social i Participació és que les problemàtiques o necessitats individuals siguin tractades de forma col•lectiva, i que sigui el conjunt de la població qui determini les prioritats pel municipi.

Una comissió permanent de participació, amb representants de cada barri i dels grups municipals, així com de l’associacionisme i d’altres agents socials, serà l’encarregada de dinamitzar els processos participatius, exercir-ne el seguiment i modulant la nova política participativa en funció de la resposta veïnal i dels resultats de les diferents trobades, per tal d’anar formulant un model de democràcia directa que s’adapti a la idiosincràsia del poble.

Aposta per l’Acció Social

Tagamanent municipalitza el servei de proveïment
de productes de primera necessitat

A partir d’aquest curs 2014-2015, l’Ajuntament de Tagamanent oferirem un nou servei públic, a disposició de totes les famílies que s’hi vulguin acollir: el Subministrament Mínim Garantit. El nostre objectiu és millorar i completar l’actual proveïment de productes de primera necessitat, afegint també productes d’higiene personal i de neteja de la llar, així com alguns aliments que actualment les entitats benèfiques no ens subministren.

Les famílies hauran d’emplenar una graella on apareixen tots els productes que integren el Subministrament Mínim Garantit, podent-los escollir tots o només uns quants, els quals rebran de forma periòdica durant tot l’any. Per poder desenvolupar aquest nou servei, ja fa un mes que l’Ajuntament vam habilitar un espai d’ús públic que esdevindrà el nou magatzem municipal de productes de primera necessitat.

Destaquem, entre els productes que integren el Subministrament Mínim Garantit, els corresponents a la higiene femenina (compreses i tampons), els quals consisteixen en més d’una tercera part del pressupost, essent només dos dels quinze productes que es garanteixen. Això constata com un producte de primera necessitat per a la major part de la població femenina és tractat com un bé de luxe per l’administració i el mercat, i com de necessari és garantir-lo a les famílies amb dificultats econòmiques.

Des de l’Ajuntament de Tagamanent no pretenem que s’entengui el Subministrament Mínim Garantit com un servei assistencial o caritatiu, ans al contrari, el fet que sigui municipalitzat i, per tant, garantit des de l’àmbit públic, és justament perquè considerem que disposar-ne gratuïtament és un dret bàsic de les persones, ja que el benestar de cadascuna de les famílies és responsabilitat del conjunt de la població.

Roger Castellanos i Corbera
Regidor d’Acció Social i Participació
Ajuntament de Tagamanent

Aposta per la Sostenibilitat

La societat s’enfronta actualment a una situació generalitzada de degradació ambiental del planeta que ha obligat a prendre consciència de la limitació dels recursos naturals, així com a buscar un nou model de relació entre la societat i el seu entorn a través de l’anomenat desenvolupament sostenible.

El desenvolupament sostenible, per tant, podria resumir-se com aquell desenvolupament que permet satisfer les necessitats actuals sense comprometre la satisfacció de les necessitats de les generacions futures (Informe Brundtland, 1987).

Des de Tagamanent, tenim molt a dir i fer per avançar cap a la Sostenibilitat. El procés d’Agenda 21, que s’ha dut a terme, és una eina bàsica per ser cada dia una mica més sostenibles i resoldre, des de l’àmbit local, els problemes ambientals.

L’Ajuntament de Tagamanent aposta per la Sostenibilitat. L’Ajuntament de Tagamanent aposta per l’Agenda 21. I tu? No et quedis enrera, fes de Tagamanent un municipi més sostenible!

Foment de la utilització de les TIC

Tecnologies de la informació i la comunicació.

L’Ajuntament de Tagamanent presenta tres inciatives dirigides a establir nous canals de comunicació entre els veïns de Tagamanent i el seu consistori i alhora fomentar la utilització de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) com a eines fonamentals de progrés i millora del nostre servei al ciutadà.

Aquestes tres inciatives són:

• Tagapunt
. Servei lliure i obert d´accés a ordinadors, perifèrics i Internet a la Sala de Plens de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00.

• E-Tram
. Servei online per a la gestió de trámits administratius des d’aquesta web.

• Guifi-net. Accés a la xarxa oberta de telecomunicacions guifi.net. Mes informació a http://www.guifi.net

Documents d’interés

temari general (pdf, 795 kb)
cara a triptic tagapuntnet (pdf, 1.45 mb)