Informació de la Seu

Titularitat i òrgans responsables de la gestió
La titularitat d’aquesta seu electrònica correspon al l’Ajuntament de Tagamanent
L’òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d’aquesta seu és Alcaldia.


Disposició de creació de la seu electrònica i del registre
– Disposició de creació de la Seu Electrònica i de creació i funcionalitat del registre electrònic


Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments 
Per accedir als serveis electrònics que s’ofereixen a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Tagamanent que requereixen d’identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.
Actualment els acceptats són:
1 | El Document Nacional d’Identitat Electrònic.
2 | Els identificadors digitals emesos per l’Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
3 | Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l’Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d’Identificació i Signatura (PSIS).
Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Eines de validació de certificats
1. L’Agència Catalana de Certificació ofereix l’eina següent per a la validació d’un certificat o d’una signatura: http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp
2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l’eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

Certificats de dispositiu utilitzats
Seu Electrònica
URL: https://www.tagamanent.cat/seu_electronica
Emès per a: Tagamanent
Emès per: Agència Catalana de Certificació NIF Q-0801176-I
Tipus certificat: CDS1- Certificat de Servidor SSL

Gestió Tributaria
URL: orgt.diba.cat/cat/municipi.asp
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)

Perfil de Contractant
URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=6239620&cap=Ajuntament de Tagamanent

Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació NIF Q-0801176-I
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Tramitació electrònica
URL:https://tramits.seu.cat/
Emès per a: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell mig (CDS-1)

Factura Electrònica
URL: https://efact.eacat.cat
Emès per a: Consorci d’Administració Oberta de Catalunya
Emès per: VeriSign
Tipus certificat: Class 3 International Server CA – G3

Butlletí Oficial de la Diputació de Barcelona (BOPB)
URL: https://bop.diba.cat/
Emès per a: bop.diba.cat
Emès per: Fabrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT)
Tipus certificat: Clase 2 CA